chov a prodej želv od chovatele
Kontaktujte mě:

Miloš Junek, 603 268 990

euzelva.cz > Administrativa, CITES > Přihlášení, registrace želvy - CITES

Přihlášení, registrace želvy - CITES

Jak registrovat, přihlásit suchozemskou želvu

cites.jpg

Většina chovatelů suchozemských želv, a to jak začátečníků, tak i chovatelů profesionálů, se s problematikou ochrany živočichů CITES v praxi potká. Jedná se o chráněná zvířata v našem případě suchozemské želvy, které laicky řečeno mají doklady a musí se přihlašovat (registrovat) na úřadech. A to vše musíme splnit všichni dle požadavků zákona.

Nebudeme zde rozebírat podrobně, který druh podléhá CITES. Nebo pouze okrajově vypíšu nejběžněji prodávané želvy na našem trhu, s kterými se můžete setkat v nabídkách jak chovatelů, tak i obchodníků či pochybných prodejců. Zaměříme se spíše na praktickou stránku věci, a to je vlastní přihlášení na Vás jako nového majitele, popřípadě jak postupovat při případném prodeji dalšímu zájemci, pokud budete potřebovat želvu z nějakého důvodu prodat další osobě (vždy pokud želva mění majitele).

Všechny níže uvedené doklady již želva musí mít při nákupu a vše dostanete společně s želvou. Vlastní přihlášení na Vás jako nového majitele je zatím na úřadech k dnešnímu dni zdarma. Pro Vás ze zákona vyplývá pouze přihlašovací povinnost a to v lhůtě do 30 dnů od zakoupení zvířete.

Z toho všeho plyne pro všechny zúčastněné řada povinností s tím spojených. Zrovna tak jako původní majitel (prodejce) má povinnost nahlásit na příslušný úřad prodej želvy včetně jména a adresy (kupujícího). Tak Vy ji musíte přihlásit na sebe. Oba dva tedy mají své stanovené povinnosti nezávisle na sobě!!

ministerstvo-zivotniho-prostredi.jpg

Co je to vlastně CITES?  (převzato z webu Ministerstva životního prostředí)

Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) byla sjednána v roce 1973 ve Washingtonu. Jejím cílem je ochrana ohrožených druhů živočichů a rostlin před hrozbou vyhubení v přírodě z důvodu nadměrného využívání pro komerční účely. Úmluva reguluje zejména obchod s exempláři ohrožených druhů získaných z volné přírody, kontroluje však i obchod s živočichy odchovanými v zajetí nebo člověkem vypěstovanými rostlinami druhů, které jsou v přírodě ohroženy. V současné době má úmluva 175 smluvních stran, Česká republika je smluvní stranou od 1.1.1993 (od 28.5.1992 jako bývalá ČSFR).

linka.jpg

CITES se tedy týká všech chráněných živočichů a rostlin a postup třeba při zakoupení papouška, hada...(zvířat co musí mít CITES a jsou chráněna) je vzhledem k dokladům naprosto totožný jako když kupujete želvu. Veškeré náležitosti, úřední postup, doklady to vše je stejné. Tím lze říci, že tento manuál lze použít i na jiná chráněná zvířata nejen suchozemské želvy.

papousek.jpg

Rychle zpět k našim želvičkám. Do skupiny suchozemských želv, které musí vlastnit doklady a podléhají CITES patří asi 90% všech suchozemských želv. Z nejběžněji prodávaných zde najdeme například jedince těchto druhů (zároveň nejprodávanější želvy na našem trhu):

1) Testudo hermanni - želva zelenavá

    Testudo marginata - želva vroubená

    Testudo graeca - želva žlutohnědá

Naopak druhy které nepotřebují doklady (CITES) a stačí Vám pouze prodejní doklad nebo kupní smlouva jsou například:

2) Testudo horsfieldi - želva stepní

     Geochelone pardalis  - želva pardálí

     Geochelone carbonaria - želva uhlířská

Naopak u těchto druhů musíte vést ze zákona chovnou knihu a návod, jak na to a co musí obsahovat, najdete zde: CHOVNÁ KNIHA PRO ŽELVY

Ale vraťme se k první skupině. Takže většina z Vás při nákupu dostane k želvě doklady, protože nejběžněji prodávané druhy želv patří právě do první skupiny, tedy vyžadující CITES. Balík dokladů, které dostanete při zakoupení by měl obsahovat tyto náležitosti (dokumenty dohromady 4x A4) z toho:

1) Bílý registrační doklad 2x  A4 - CITES   (1/1, 1/2, 1/3)

2) Žlutý doklad 2x A4 - povolení k prodeji (omezená platnost)   (2/1, 2/3)

Na příkladech si rozebereme co kde je pro Vás v dokumentech k želvě důležité a kam se a co vpisuje či nikoli.

Bílý doklad - registrační doklad nebo také CITES

První strana obsahuje náležitosti jako jméno a adresu chovatele, druh želvy, chovnou skupinu a další důležité údaje. Sem se nic nevpisuje! V podstatě pro Vás údaje pouze informativní a nemusí Vás moc zajímat.

cites--2-.jpg

Rub první strany je pro Vás velice důležitý, sem se vpisují údaje o novém vlastníkovi a nesmí tady nic chybět . Ručně zde musí být vepsány při koupi želvy tyto údaje (vyznačeno tučně):

- podpis původního vlastníka (prodávajícího)

- datum prodeje

- podpis nového vlastníka (kupujícího), tím stvrzujete, že jste poučeni o způsobu chovu želvy

- adresa nového vlastníka želvy (kupujícího)

- bez podpisu chovatele kolonka č.19, a kolonka č.21 prodejce, kupující Vám zvíře nezaregistrují!!

Také zde najdete někdy číslo transakčního povolení (žlutého dokladu), které patří k bílému CITESu. Pozor nelze zaměňovat, doklady jsou spárované!

cites--3-.jpg

Identifikační fotografie exempláře - nevpisuje se nic!

cites--4-.jpg

  1/4 - prázdná strana druhého listu (bílých dokladů)

Žlutý doklad - vyjímka ze zákazu obchodní činnosti (povolení k prodeji)

Opět zde najdeme náležitosti jako chovatel, druh želvy a další. V dolní části, jak jsem označil, je vyznačen datum, do kdy potvrzení platí!! To je pro Vás důležité jak při nákupu, tak pokud chcete želvu dále prodat. Platí pouze na území ČR. Nevpisujeme nic. Na území ČR platí pouze současně s bílým dokladem (CZ CITES)

povoleni-k-prodeji.jpg

Rub žlutého dokladu. V podstatě Vás nemusí zajímat a najdete tady pouze vysvětlivky ke zkratkám v kolonkách. Nic se nevpisuje!

zluty-doklad.jpg

Další identifikační fotografie želvy, nedílná součást žlutých dokladů. Nevpisuje se opět nic!

povoleni-k-prodeji--3-.jpg

 2/4 - prázdná strana druhého listu (žlutých dokladů)

Uf, tak to bychom měli. Můžeme v kostce říci, že všechny tyto doklady obdržíte k suchozemské želvě, řádně vyplněné a podepsané (4x A4) + popřípadě vyplněný přihlašovací formulář. Vaše povinnost je do 30dnů od data prodeje želvu přihlásit na sebe (to je ten člověk, co je uveden v bílém dokladu jako nový majitel tedy Vy. Přihlášení na úřadě je pro Vás zdarma).

nevim.jpg

Co to vše pro mě znamená?

Všechny tyto doklady vezmeme a buď po dohodě s úředníkem pošleme poštou, nebo osobně odneseme na příslušný krajský úřad či pobočku (ve větších městech). V případě posílání poštou nejlépe poslat doporučeně a vždy originály dokumentů 4x A4! Přiložíme krátký vzkaz pro úředníka.

Například: Žádám přihlášení nově zakoupené želvy, vhodné uvést své telefoní číslo pro případ, že by na úřadě potřebovali něco doplnit, popřípadě adresu na kterou chcete doklady vrátit (nemusí se shodovat s adresou nového majitele želvy).

Co udělají s doklady na úřadě?

Úředník provede oficiální zapsání nového majitele na zadní stranu bílého dokladu včetně záznamu do celostátní databáze. Doklady Vám odešle zpět, a to většinou do 30dnů na Vaši adresu. Nemusíte si dělat žádné kopie pro případ ztráty..., vše je zdvojené a uložené na úřadě v několika kopiích. V případě osobní návštěvy je to bez nějakých problémů a někdy dokonce na počkání.

Kam doklady máme poslat nebo donést?

Vždy podle trvalého bydliště na Krajský úřad životního prostředí nebo jeho pobočku!!! Adresu si jednoduše zjistíme na internetu a v případě, že zakoupíte želvu například u mě dostanete adresář, kde si najdete adresu příslušného Vašeho úřadu.

kraje-v-cr.jpg

Může být majitel želvy v dokladech osoba neplnoletá, naše dítě?

Ano, majitel sice může být, ale přináší to řadu komplikací. Jako osoba neplnoletá musí být u všeho nějaký zákonný zástupce (ve většině případů někdo z rodičů). Takže z praktického hlediska je vždy lepší, pokud je to jen možné, vepsat jako majitele želvy někoho z rodiny, a to plnoletého.

deti-a-rodice.jpg

Co mám dělat, pokud chci prodat želvu po skončení platnosti žlutého dokladu dalšímu majiteli? (platnost povolení vyznačena na přední straně v kolonce 20)

Pokud tato situace nastane, musíte požádat úřad, kam spadáte podle kraje (tam, kde jste ji přihlásili) o vystavení nového povolení k prodeji (původní musíte odevzdat). To je již zpoplatněno 200,-Kč. Po vystavení nového povolení můžete želvu opět neomezeně prodat opět až do skončení platnosti nového povolení. Pozor, může se stát, že tam bude povoleno pouze:

- pro jednu transakci

- pouze na území ČR

- vyznačen poslední den platnosti

Případně další omezení nebo doplnění, proto spodní kolonku č. 20. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY doporučuji číst!!

Co mám dělat, když zakoupím želvu v EU mimo ČR?

V zahraničí dostanete k želvě pouze žlutý doklad (platný v celé EU) a prodejní doklad nebo smlouvu o prodeji. S těmito dokumenty zajdete v ČR opět na Krajský úřad životního prostředí v kraj,i kde máte trvalé bydliště, a tam zažádáte o vystavení českých dokladů na základě předložených dokladů z ciziny. Úředník Vám pak vystaví pouze bílý doklad (CZ CITES). Tím jste splnili přihlašovací povinnost. Souběžně, pokud hodláte želvu v dohledné době prodat, můžete zažádat o žlutý doklad (vyjímka ze zákazu obchodní činnosti). V tom případě je potřeba také přiložit žádost viz. vzor

Vzor

Žádost o registraci nově zakoupených jedinců a vystavení CZ - CITES

Tímto žádám o registraci  těchto získaných nových exemplářů podle zákona č.100/2004 Sb.Druh:…………………………………………č.registračních listů………………

Registrovat na:


V…………………………………………dne……………………podpis žad………………….

eu.jpg

Co mám dělat, pokud tomu vůbec nerozumím?

Pakliže ani teď nevíte co a jak, je nejlepší se přímo obrátit na jakýkoliv úřad životního prostředí, a tam Vám vše řádně vysvětlí a řeknou, co máte dělat v konkrétním případě. Osobní návštěva pak bude určitě nejlepší. Pro jistotu si s sebou vezměte veškeré doklady k želvě. Želvu nechte doma!!!

Co mám dělat, pokud chci želvu darovat?

V tomto případě Vám postačí pouze řádná darovací smlouva splňující veškeré zákonné náležitosti. Předložit ji musíte Vy jako původní vlastník na úřadě při odhlašování na nového majitele. Zrovna tak nový vlastník jej předloží při přihlašování želvy na sebe. Prodejce musí vypnit i při darování všechny náležitosti jako v bodě 1/2!!

darovana-zelva.jpg

Darovací smlouva - vzor

(podle §628 a násl. občanského zákoníku)

Pan/paní……………………trvale bytem………………………….......………. (dárce)

Pan/paní……………………trvale bytem……………………. …………….  (obdarovaný)

uzavírají tuto darovací smlouvu:


I. Úvodní prohlášení
Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem suchozemské želvy druhu……………….....................….čísla cites……………………………..…. (dále jen „dar“).


II. Předmět a podmínky smlouvy
Dárce daruje dar včetně dokladů. Obdarovaný dar přijímá a zavazuje se jej převzít do……dnů od podepsání této smlouvy. Pokud tak neučiní, darovací smlouva pozbývá platnosti.


III. Prohlášení stran
Obě strany prohlašují, že si darovací smlouvu sepsanou na základě svobodné vůle přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V…………................................……………dne………........

Dárce.................................                                 Obdarovaný......................................................

Jak to říci jednoduše v bodech?

- zakoupení želvy s řádně vyplněnými doklady

- podepsané doklady od obou stran (prodejce, kupec)

- poslání či osobní návštěva na příslušném úřadě do 30 dnů od data prodeje

- pivečko, vínečko, limonádičku u televize - máme konečně vše hotovo 

zelvi-pohodicka.jpg

Jak se legislativně zachovat při úhynu želvy?

Odpověď na tuto otázku naleznete zde: UHYNULÁ ŽELVA

Závěrem:

Vypadá to sice vše složitě, ale v praxi je to jednoduché. Každý řádný chovatel Vám při nákupu rád řekne, co máte dělat, kam přihlásit....protože to velice dobře vše zná. Pozor si dejte pouze na různé pochybné prodejce, kteří Vás mohou i podvést. Tvrzení, že tento druh doklady nepotřebuje......je lépe si ověřit, nebo před nákupem dobře prostudovat, který druh potřebuje CITES a který nikoliv. Jen tak se vyhnete problémům v budoucnosti a případnému finančnímu postihu od dozorujících orgánů státní zprávy. Pokud bude vyloženě tápat a uvidíte, že si neví rady s doklady, půjde s největší pravděpodobností pouze o obchodníka a tam bych se bál i o zdraví prodávaných jedinců.

Přeji Vám všem hodně pevné nervy ve světě dokladů, úředníků, povinností................

Další podrobnosti k CITES můžete dohledat také zde: Problematika CITES, prodej a nákup želv

pevne-nervy.jpg

Copyright ©

Kniha o chovu želv

Začínáme se schozemskými želvami

299 Kč

koupit

Mohlo by vás zajímat

Regulace svitu žárovek.jpg

Regulace svitu žárovek

Ochrana před praskáním výhřevných žárovek

199 Kč

koupit

Rychlý kontakt

  Miloš Junek
  Chovatel želv
 +420 603 268 990
 euzelva@seznam.cz

Zasílání novinek