chov a prodej želv od chovatele
Kontaktujte mě:

Miloš Junek, 603 268 990

euzelva.cz > Administrativa, CITES > Doporučení pro chov suchozemských želv (ÚKOZ)

Doporučení pro chov suchozemských želv (ÚKOZ)

 Pohled státních orgánů nejen na chov želv

doporuceni-k-chovu-suchozemskych-zelv.jpg

Narazil jsem na obsáhlý dokument týkající se doporučení chovu suchozemských želv a jiných zvířat vydaný Ministerstvem zemědělství a určitě bude některé z Vás zajímat a obohatíte své znalosti o suchozemských želvách. Jedná se o výtah toho nejzajímavějšího pro nás želvaře. Někdo může souhlasit jiný ne, to už nechám na každém z Vás.

Vydalo  Ministerstvo  zemědělství ČR dne 31. 12. 2003

ÚVOD

            Ústřední komise pro ochranu zvířat schválila dne 25. 11. 2003 ”DOPORUČENÍ - Podmínky chovu plazů volně žijících druhů v zajetí” (dále jen DOPORUČENÍ). Dokument byl zpracován týmem českých odborníků a projednán s Unií českých a slovenských zoologických zahrad (UCSZ).

DOPORUČENÍ nabývá účinnosti dne 1. 1. 2004.

PODMÍNKY  CHOVU  PLAZŮ  V  PÉČI  ČLOVĚKA

Peče o plazy musí odpovídat nárokům druhu i daného jedince. Chovatel je povinen zajistit svým chovancům péči přiměřenou jejich potřebám, t.j. prostředí a výživu odpovídající nárokům chovaného druhu. Za tím účelem musí sledovat odbornou literaturu v (alespoň) nutném rozsahu. Musí vyloučit takový způsob chovu, který by zvířatům působil strádání, utrpení nebo zbytečný stress. Osvojení nezbytných znalostí by mělo předcházet uvedení zvířete do chovu (pokud lze) a mělo by k nim být přihlíženo při zařizování terária (nebo jiného chovatelského zařízení). Pro zájmové chovy by měla vždy být dávána přednost chovu zvířat získaných již z odchovů v lidské péči, protože těm lze lépe zajistit vhodné podmínky a nedochází k poškozování (ochuzování) přírodních populací druhu.

Každý by se měl včas, t.j. před získáním zvířete rozhodnout, zda je schopen zajistit mu přiměřené podmínky a to i v dospělosti (u plazů s ohledem na velikost dospělců u některých druhů je tato otázka zvláště aktuální) a pokud ne, od chovu zvířete takového druhu upustit. Nelze spolehat na umístění v zoo a podobných zařízeních. Před nákupem si musí osvojit znalosti o biologii příslušného druhu a z toho vyplývající nároky na jeho chov. Musí připravit terárium odpovídající požadavkům druhu. Je třeba dát přednost získání odchovaných zvířat.

Chov plazů je daleko složitější než je shrnuto v tomto doporučení a nelze proto používat jako dogma. Určitá nedokonalost materiálu je dána snahou o zestručnění a zobecnění zásad chovu tak, aby mohl i neodborník získat poměrně snadno základní představu o podmínkách chovu plazů v zajetí. Proto toto doporučení nemá a nemůže nahradit studium odborné literatury a není vhodné jako jediný zdroj pro získání vědomostí o chovu plazů, neboť bude využíváno především při kontrole chovů.

Dále uvedené údaje odpovídají dnešnímu stavu znalostí českých chovatelů, v případě potřeby je třeba je v pravidelných intervalech aktualizovat.

A. OBECNÁ ČÁST

I. Všeobecná část

1. Větrání a osvětlení

Plazi jsou ektotermní zvířata (tzn., že podstatnou část tepelné energie nutné k zajištění teploty svého těla získávají z vnějších zdrojů a jen část z vlastního metabolismu. Závislost není pasivní, ale díky behaviorální termoregulaci umožňuje plazům regulovat tělesnou teplotu ve vhodném fyziologickém rozmezí, mají-li k disposici přiměřený tepelný spád v prostředí - tj. teplá i chladnější místa.Jejich životní funkce proto závisí ve velké míře na podmínkách okolí. Z toho vyplývá to, že pro úspěšný chov má rozhodující význam větrání ubikace, odpovídající přirozeným poměrům. Podle specifických nároků pro druh je mnohdy nutné noční snížení teplotního gradientu. Rozsah minimální a maximální teploty i obvyklé teploty může být velmi různý, odkazy na to budou uvedeny ve specielním dílu. Mnoho plazů má termoregulační schopnost, která jim umožňuje, udržování konstantní tělesné teploty.

U některých druhů je důležité sálavé teplo, spojené se světlem určité intenzity nebo složení. Je třeba používat lampy a zářivky vhodného spektra a jejich správné umístění. Intensita osvětlení má význam pro aktivitu, zbarvení a celkový zdravotní stav.

Pro zachování zdraví plazů je také důležitá vlhkost vzduchu a substrátu. Podrobnosti jsou uvedeny ve specializované části.

Všechny faktory by měly odpovídat přírodním podmínkám v původním biotopu. Důležité je znát podmínky mikroklima, které se může někdy značně lišit od makroklimatu. To je od údajů získaných z klimatických atlasů. (Pozor ale, někdy je vhodné liší-li se podmínky v prostředí terária od přírodních, např. s ohledem na možnost přehřívání menších prostor, jiné tvorby mikroklimatu, expozici (slunce) a proudění vzduchu. Zvířata pak mohou lépe prosperovat v podmínkách, které nejsou identické s poměry na lokalitě výskytu ! )

Pro zabezpečení podmínek chovu musí být k dispozici vhodné přístroje pro měření teploty a vlhkosti vzduchu.

2. Výživa plazů

            Pro každý druh je třeba zajistit odpovídající výživu. Použité krmivo musí obsahovat odpovídající množství vitaminů, minerálů a balastních látek. Je třeba dodat dostatečné množství vody, podle nároku druhu (blíže pro jednotlivé skupiny plazů v dalším textu). Podle zákona na ochranu zvířat proti týrání (č. 246/1992 Sb. vplatném znění) je zakázáno krmit živou potravou (týká se obratlovců).Výjimkou jsou pouze ty druhy plazů, které nejsou schopny přivyknout na krmení mrtvou potravou, tj, u druhů, které jsou schopny přijímat mrtvou živočišnou potravu, musí být krmná zvířata (obratlovci) před podáním zabita a to v souladu se zákonem na ochranu zvířat proti týrání.

3. Vybavení terária

            Uspořádání terária  musí odpovídat nárokům  chovaného druhu (např. hrabání, rytí, šplhání, plavání).

 K důležitému minimálnímu vybavení patří:

- vhodný podkladový substrát (je-li třeba) v  dostatečné vrstvě, podle nároku druhu 

- druhově specifická možnost úkrytu, podle nároku druhu

- dle potřeby vodní nádrž, bazén

- dle potřeby možnosti šplhání (skály, větve, parkosy)  vhodné velikosti a umístění

- dle potřeby osázení rostlinami k docílení vhodného mikroklimatu, jako možnosti úkrytu a podobně

- před kladením vajec  připravit, vhodné  kladiště, různé podle nároku druhu (někdy i žádné).

4. Spojování plazů

            U párového a skupinového chovu, je nutné zabránit sociálnímu stresu, musí být zajištěna fungující sociální struktura. Při spojování plazů, se musí posuzovat individuelní rozdíly zvířat.  Je také vhodné zajistit více krmných míst. (Pozor - velmi často záleží i na pořadí, v jakém jsou zvířata dána do nádrže. Např. je většinou obtížné, až riskantní, přidávat nové zvíře do skupiny !!! Někdy může být stressem i trvalý párový chov.)

            Společný chov různých druhů se stejnými nároky na biotop, je možný,  zvířata se však nesmí vzájemně rušit. Při vhodné volbě mohou lépe využít nádrž a snížit vnitrodruhové napětí, ale pochopitelně i naopak. Je nutné vyvarovat se nežádoucí hybridizace, řada případů je popsaná u hadů, několik i u ještěrů)

5. Velikost terária

            Stanovit všeobecně platné údaje o velikosti ubikace je vzhledem k rozdílným nárokům plazů, velmi obtížné. Rozměry vycházejí z velikosti trupu, délky těla, délky karapaxu, s ohledem na přiměřenou přirozenou potřebu pohybu. Plochu lze výrazně zvýšit, policemi, terasami a využitím stěn. U řady druhů lze velikost plochy výrazně zvýšit různými policemi, terasami a využitím stěn. Dále jsou uvedeny vždy výhradně doporučené minimální rozměry u jednotlivých skupin a druhů plazů.

6. Péče o plazy

Péče odpovídající nárokům druhu zahrnuje udržování čistoty a hygieny, pravidelnou zdravotní kontrolu a nutné  zákroky  ošetření.

7. Zvláštní podmínky

Pro karanténu a ošetření nemocných zvířat a rovněž při zimování a odchovu mláďat mohou být nutné zvláštní podmínky chovu. Při krátkodobém držení (ne více než několik málo dnů) plazů v  rámci terrabazarů apod. mohou být tolerovatelné výjimky u rozměrů ubikace a sociálního složení, ale výhradně pouze po dobu trvání takové akce. Minimální podmínky uvedené v tomto doporučení jsou závazné i pro obchody se zvířaty. (Pozor na stress ze změny prostředí, např. některé drobné leguánky (Leiocephalus) dokáže krátkodobé držení v nevhodných podmínkách téměř úplně vyřídit a rekonvalescence je dlouhá.)

I. ŽELVY (Testudines) – 12-13 čeledí, více než 270 druhů

Želvy patří mezi širokou veřejností k nejoblíbenější skupině plazů. Obecně se traduje, že se jedná o nenáročné živočichy, což není úplná pravda. Hlavně mláďata všech druhů patří do rukou zkušených chovatelů a nelze je doporučovat začátečníkům. Níže uvedený text nelze chápat jako návod k chovu, ale lze ho použít jako základní informace pro zabezpečení základních životních potřeb pro chov želv. Každý zájemce, který se rozhodne chovat želvy by se prvně měl seznámit s nároky, jaké daný druh vyžaduje. Doporučuji odbornou literaturu případně chovatele či specializovaná pracoviště mající s chovem zkušenosti. V ČR existuje Klub chovatelů želv sdružující zájemce i odborníky zabývající se touto zajímavou skupinou.

Terárium: U suchozemských želv je třeba vytvořit bariéru, kterou nepřekonají.Většinou není vhodné chovat želvy v klasických teráriích. Je možné použít m.j. lokálně vyhřívané neuzavřené nádrže - "želví stůl" dle např.J.Coba nebo jiné řešení. Optimální je v letních měsících dopřát želvám, u nichž nehrozí prochladnutí (Středozemí, Amerika a Střední Asie) pobyt na slunci ("vynášení na sluníčko" obvykle příliš vhodné není a bez možnosti úkrytu může i škodit) ve venkovních výbězích. Zde musí být tepelný zdroj (lampa,topný kabel) schopný želvám zajistit možnost ohřátí na 30 C. Není nutný pro druhy mírného pásu, pokud výběh obsahuje všechny nezbytnosti - suchý úkryt, vyhřívací místa atd. Chladné deštivé léto ovšem může škodit.Není doporučeno nechávat želvu volně pobíhat po bytě.

Velikost terária: Tohoto vzorce lze použít u většiny rodů, případné změny jsou uvedeny dále v textu. Vzorec pro výpočet minimálních rozměrů plochy dna pro chov želv :

Pro 1-2 zvířata:

délka krunýře x 5 = délka terária, délka terária x 0,8 = šířka terária, výška není rozhodující.

Pro 3-10 (na každou další želvu přidat 20 % z výše uvedené plochy)

Pozor u některých druhů na přidávání dalších zvířat, často je důležitější členění nádrže než zvětšení plochy !

Nad 10 a více (na každou želvu přidat 15 % z výše uvedené plochy)

Poznámka: U jednotlivých skupin je udávána maximální délka krunýře největších zástupců..

Suchozemské želvy

Pro jejich transport můžeme požít různé typy krabic /papírové, plastové apod /. Okolní prostor je dobré vyplnit zmuchlaným papírem, aby nedošlo k případnému poškození želv. Při transportu je třeba dávat pozor na prochladnutí či naopak na přehřátí.

SUCHOZEMSKÉ ŽELVY

12. Čeleď: Testudovití (Testudinidae)- rody Agrionemys; Chelonoidis; Chersina; Geochelone; Gopherus; Homopus; Indotestudo; Kinixis; Malacochersus; Manouria; Psammobates; Pseudotestudo; Pyxis; Testudo

a) Rod Agrionemys zahrnuje pouze jeden druh vyskytující se ve Střední Asii. Dosahuje velikosti až 20 cm.

Zařízení terária: Substrát písek, úkryt, mělká miska s vodou. Dobrá ventilace a teplota 20-25 C, možnost vyhřátí na 30-35 C. Želvy vyžadují ÚV záření nebo 1x za měsíc aplikaci (nejlépe per orálně) vitamínu A,D. Zdravé želvy je dobré zazimovat (8-10 C). Postup přípravy zimování je třeba nastudovat v odborné literatuře.

Sociální struktura: Jeden samec a více samic.

Výživa: Rostlinná, někdy možno podat i živočišnou. Rostoucí želvy je třeba krmit šťavnatou potravu v kombinaci s kvalitním senem. Při rychlém růstu dochází k deformacím krunýře, které již nelze vrátit do původního stavu.Pozor na nadbytek bílkovin v potravě, jinak na potravu skromná .

Poznámka: Nejběžněji nabízená želva. Mláďata těchto želv by neměla být doporučována začínajícím chovatelům.Dříve a asi opět řazena do rodu Testudo. Problém činí dodržování ročního rytmu života, některé populace v přírodě aktivují jen 3 - 4 měsíce, zbytek tráví v klidovém stavu : zimním, popř. i letním spánku. Nemá-li dobré úkryty silně hrabe. Největší dovezená samice, kterou jsem viděl, měla 28 cm.

b) Rod Asterochelys zahrnuje 2 druhy vyskytující se na Madagaskaru. Dosahující velikosti 45 cm.

Zařízení terária: Substrát písek, úkryt, mělká miska s vodou. Dobrá ventilace a teplota 20-25 C,možnost vyhřátí na 30-35 C. Želvy vyžadují ÚV záření nebo 1x za měsíc aplikaci (nejlépe perorálně) vitamínu A,D.

Sociální struktura: Jeden samec a více samic. Pozor u A. yniphora je možná vhodnější, popř. nutný, skupinový chov, s několika samci ! Pro stimulaci páření.

Výživa: Rostlinná, někdy možno podat i živočišnou, ale raději opatrně, nadbytek škodí !

Rostoucí želvy je třeba krmit šťavnatou potravu v kombinaci s kvalitním senem. Při rychlém růstu dochází k deformacím krunýře, které již nelze vrátit do původního stavu.

Poznámka: Vzácně chované želvy. A.(G.) yniphora CITES 1.

c) Rod Chelonoidis zahrnuje 4 druhy vyskytující se v Jižní Americe a na Galapágách. Dosahují velikosti od 25-130 cm.

Zařízení terária: Substrát rašelina, hlína či hrabanka, úkryt, mělký bazének s vodou. Dobrá ventilace a teplota 22-25 C,možnost vyhřátí na 30-35 C. Želvy vyžadují UV záření nebo 1x za měsíc aplikaci (nejlépe perorálně) vitamínu A,D3.

Sociální struktura: Jeden samec a více samic.

Výživa: Rostlinná, někdy možno podat i živočišnou. Rostoucí želvy je třeba krmit šťavnatou potravu v kombinaci s kvalitním senem. Při rychlém růstu dochází k deformacím krunýře, které již nelze vrátit do původního stavu.

Poznámka: Vzácně chované želvy. C.carbonaria má populace žijící ve vlhkých pralesích, požadavky tomu odpovídají, jednotný návod zde nemá smysl, i složení potravy se liší podle druhů. Ch.nigra CITES 1.

d) Rod Chersina zahrnuje jeden druh vyskytující se v Jihoafrické republice. Dosahuje velikosti 20-30 cm.

Zařízení terária: Substrát písek, úkryt, mělká miska s vodou. Dobrá ventilace a teplota 20-25 C,možnost vyhřátí na 30-35 C. Želvy vyžadují UV záření nebo 1x za měsíc aplikaci (nejlépe perorálně) vitamínu A,D.

Sociální struktura: Možno i několik samců.

Výživa: Rostlinná, někdy možno podat i živočišnou. Rostoucí želvy je třeba krmit šťavnatou potravu v kombinaci s kvalitním senem. Při rychlém růstu dochází k deformacím krunýře, které již nelze vrátit do původního stavu.

Poznámka: Vzácně chovaná želva.

e) Rod Dipsochelys zahrnuje jeden druh vyskytující se na Seychelách. Dosahuje velikosti 105 cm.

Zařízení terária: Substrát hlína,rašelina a hrabanka, úkryt, mělký bazén s vodou . Dobrá ventilace a teplota 22-25 C,možnost vyhřátí na 30-35 C. Želvy vyžadují UV záření nebo 1x za měsíc aplikaci (nejlépe per orálně) vitamínu A,D3.

Sociální struktura: Jeden samec a více samic.

Výživa: Rostlinná, někdy možno podat i živočišnou. Rostoucí želvy je třeba krmit šťavnatou potravu v kombinaci s kvalitním senem. Při rychlém růstu dochází k deformacím krunýře, které již nelze vrátit do původního stavu.

Poznámka: Vzácně chovaná želva, kterou by měli chovat pouze specializovaná pracoviště,která mohou zajistit vhodné podmínky pro dlouhodobý chov.

f) Rod Geochelone zahrnuje 4 druhy vyskytující se v Indi, Burmě a v Africe na jih od Sahary. Někdy do něj řazeny i jiné rody, především Chelonoidis a Astrochelys, pozor při použití v praxi.

Zařízení terária: Substrát písek, hlína či hrabanka, úkryt, mělká miska s vodou. Dobrá ventilace a teplota 20-25 C, možnost vyhřátí na 30-35 C. Želvy vyžadují UV záření nebo 1x za měsíc aplikaci (nejlépe per orálně) vitamínu A,D.

Sociální struktura: Jeden samec a více samic.

Výživa: Rostlinná, někdy možno podat i živočišnou. Rostoucí želvy je třeba krmit šťavnatou potravu v kombinaci s kvalitním senem. Při rychlém růstu dochází k deformacím krunýře, které již nelze vrátit do původního stavu.Pozor na příliš vydatné krmení, např. u G.pardalis, i dlouhodobě se spokojí s trávou, největší G.sulcata potřebuje úkryty jinak hrabe, nejodolnější z rodu, dobře se rozmnožuje - až příliš, asijské druhy mají rozdílné nároky na vzdušnou vlhkost dle původu, pozor na nemoci dýchacích cest.

Poznámka: Občas chované želvy.

g)  Rod Gopherus zahrnuje 4 druhy vyskytující se

v USA a Mexiku. Dosahují velikosti 18-40 cm.

Zařízení terária: Substrát písek, úkryt, mělká miska s vodou. Dobrá ventilace a teplota 20-25 C,možnost vyhřátí na 30-35 C. Želvy vyžadují UV záření nebo 1x za měsíc aplikaci (nejlépe per orálně) vitamínu A,D3 – pozor na předávkování.

Sociální struktura: Jeden samec a více samic.

Výživa: Rostlinná, někdy možno podat i živočišnou. Rostoucí želvy je třeba krmit šťavnatou potravu v kombinaci s kvalitním senem. Při rychlém růstu dochází k deformacím krunýře, které již nelze vrátit do původního stavu.

Poznámka: Vzácně chované želvy. Gopherus flavomarginatus se vyskytuje v 1000-1400 m n.m. a vyžaduje nižší teploty. Pro rozmnožení těchto želv je dobré na určitou dobu v roce snížit teplotu a méně krmit.(G. flavomarginatus CITES 1, s UV ne zcela jasné, často i soumračná až noční aktivita, dle sezóny. Život v norách s relativně stabilním mikroklimatem.

h) Rod Homopus zahrnuje 5 druhů vyskytující se v jižní Africe. Dosahují velikosti 7-15 cm.

Zařízení terária: Substrát písek, úkryt, mělká miska s vodou. Dobrá ventilace a teplota 20-25 C, možnost vyhřátí na 30-35 C. Želvy vyžadují UV záření nebo 1x za měsíc aplikaci (nejlépe perorálně) vitamínu A,D.

Sociální struktura: Jeden samec a více samic.

Výživa: Rostlinná, někdy možno podat i živočišnou. Rostoucí želvy je třeba krmit šťavnatou potravu v kombinaci s kvalitním senem. Při rychlém růstu dochází k deformacím krunýře, které již nelze vrátit do původního stavu.

Poznámka: Vzácně chované želvy. S chovem nejsou zatím prakticky žádné zkušenosti. To platí i o vhodné potravě !

ch) Rod Indotestudo zahrnuje 2 druhy vyskytující se od Indie po Malajsii. Dosahují velikosti 35 cm.

Zařízení terária: Substrát hlína s hrabankou, úkryt, mělká miska s vodou. Dobrá ventilace a teplota 20-25 C,možnost vyhřátí na 30-35 C. Želvy vyžadují UV záření nebo 1x za měsíc aplikaci (nejlépe perorálně) vitamínu A,D3.Pozor, opatrně, slunci se spíše vyhýbají ! Vlhčí prostředí asi nutné. Méně pohyblivá, prostorové nároky menší než jiné zemní želvy stejné velikosti.

Sociální struktura: Jeden samec a více samic.

Výživa: Rostlinná, někdy možno podat i živočišnou. Rostoucí želvy je třeba krmit šťavnatou potravu v kombinaci s kvalitním senem. Při rychlém růstu dochází k deformacím krunýře, které již nelze vrátit do původního stavu.

Poznámka: Častěji se chová Indotestudo elongata.

i) Rod Kinixys zahrnuje 6 druhů vyskytujících se v jižní Africe. Dosahují velikosti 20-30 cm.

Zařízení terária: Druhy K. belliana, K. lobatsiana, K. speakii a  K. natalensis ( 300-1000 m n.m.) obývají sušší biotopy, K. erosa, K. homeana obývají spíše vlhčí. Želvy obývající suché biotopy je lepší použít jako substrát písek u pralesních hrabanku s rašelinou. Úkryty a mělká miska s vodou. Dobrá ventilace a teplota 20-25 C,možnost vyhřátí na 30-35 C. Želvy vyžadují UV záření nebo 1x za měsíc aplikaci (nejlépe perorálně) vitamínu A,D3.Pozor velké rozdíly dle druhů a poddruhů, pralesní např. K.homeana se slunění vyhýbá, některé druhy mají sezónní aktivitu, zvl. ze sušších oblastí.

Sociální struktura: Jeden samec a více samic.

Výživa: Rostlinná, někdy možno podat i živočišnou , především u pralesních druhů.Údajně žerou především plody, houby a drobné živočichy, nebo jejich zbytky .  Při rychlém růstu dochází k deformacím krunýře, které již nelze vrátit do původního stavu.

Poznámka: Občas chované želvy.

j) Rod Malacochersus zahrnuje jeden druh vyskytující se v Keni a Tanzánii. Dosahuje velikosti 15-20 cm.

Zařízení terária: Substrát písek, ploché úkryty, mělká miska s vodou. Dobrá ventilace a teplota 20-25 C,možnost vyhřátí na 30-35 C. Želvy vyžadují UV záření nebo 1x za měsíc aplikaci (nejlépe per orálně) vitamínu A,D3.

Sociální struktura: Jeden samec a více samic.

Výživa: Rostlinná, někdy možno podat i živočišnou. Rostoucí želvy je třeba krmit šťavnatou potravu v kombinaci s kvalitním senem. Při rychlém růstu dochází k deformacím krunýře, které již nelze vrátit do původního stavu.

Poznámka: Vzácně chovaná želva.

k) Rod Manouria zahrnuje dva druhy vyskytující se od Indie až po Malajsii. Dosahuje velikosti 30-60 cm.

Zařízení terária: Substrát hlína s hrabankou, úkryt, mělký bazének s vodou. Dobrá ventilace a teplota 20-25 C,možnost vyhřátí na 30-35 C.

Sociální struktura: Jeden samec a více samic.

Výživa: Rostlinná – hlavně tropické plody, možno podat i živočišnou. Při rychlém růstu dochází k deformacím krunýře, které již nelze vrátit do původního stavu. Doporučuje se aplikace vitamínu AD3.

Poznámka: Vzácně chovaná želva.

l) Rod Psammobates zahrnuje 3 druhy vyskytující se v jižní Africe. Dosahují velikosti 13-24 cm.

Zařízení terária: Substrát písek, úkryt, mělká miska s vodou. Dobrá ventilace a teplota 20-25 C,možnost vyhřátí na 30-35 C. Želvy vyžadují UV záření nebo 1x za měsíc aplikaci (nejlépe perorálně) vitamínu A,D.

Sociální struktura: Jeden samec a více samic.

Výživa: Rostlinná, někdy možno podat i živočišnou. Rostoucí želvy je třeba krmit šťavnatou potravu v kombinaci s kvalitním senem. Při rychlém růstu dochází k deformacím krunýře, které již nelze vrátit do původního stavu.Potravní nároky nejsou zcela objasněné.

Poznámka: Vzácně chované želvy. Jejich chov v zajetí je problematický (hlavně vlhkost a složení potravy). Želvy obývají biotopy s velmi extrémními teplotami.

m) Rod Pyxis zahrnuje dva druhy vyskytující se na Madagaskaru. Dosahují velikosti 12-15 cm.

Zařízení terária: Substrát písek, rašelina či hrabanka. Úkryt, mělká miska s vodou.Několik měsíců pokles teploty na 19-20 C, pak 25-27 C, lokálně 35 C u P. arachnoides. P. planicauda od listopadu po duben tepleji 24-27 C, lokálně až 35 C a více rosit. Pak následuje sušší a studenější období, teplota 20-21  C. Želvy vyžadují ÚV záření nebo 1x za měsíc aplikaci (nejlépe perorálně) vitamínu A,D.U P.planicauda je to sporné.

Sociální struktura: Jeden samec a více samic.

Výživa: Rostlinná, někdy možno podat i živočišnou. Rostoucí želvy je třeba krmit šťavnatou potravu v kombinaci s kvalitním senem. Při rychlém růstu dochází k deformacím krunýře, které již nelze vrátit do původního stavu.

P. planicauda v období dešťů přijímá různé druhy hub.

Poznámka: Velmi vzácně chované želvy. Jejich chov v zajetí je problematický.Nicméně P.arachniedes již odchována v ČR, P.planicauda množena v ZOO Jersey .

n) Rod Testudo zahrnuje 4 druhy vyskytující se v jižní Evropě a severní Africe. Dosahují velikosti 20-40 cm.

Zařízení terária: Substrát písek, úkryt, mělká miska s vodou. Dobrá ventilace a teplota 20-25 C,možnost vyhřátí na 30-35 C. Želvy vyžadují UV záření nebo 1x za měsíc aplikaci (nejlépe perorálně) vitamínu A,D. Zdravé želvy je dobré zazimovat (8-10 C). Postup přípravy zimování je třeba nastudovat v odborné literatuře. Pozor na místa původu i u téhož druhu !

Sociální struktura: Jeden samec a více samic.

Výživa: Rostlinná, někdy možno podat i živočišnou. Rostoucí želvy je třeba krmit šťavnatou potravu v kombinaci s kvalitním senem. Při rychlém růstu dochází k deformacím krunýře, které již nelze vrátit do původního stavu.

Poznámka: Často chované želvy. Mláďata těchto želv by neměla být doporučována začínajícím chovatelům. Tuto želvu je možné nalézt na dovolené u Středozemního moře a je třeba zdůraznit, že tato želva, jako ostatně všechny suchozemské želvy jsou zařazeny v mezinárodní úmluvě (CITES) a jejich odchyt v přírodě je zakázán.

Závěrem: Některá obecná doporučení jsou uváděna u všech želv určité skupiny, ale jejich platnost je často druhově omezena a nelze je aplikovat obecně. To platí jak o složení skupin typu " samec a více samic ", tak o výživě typu " šťavnatou potravu v kombinaci s kvalitním senem ", prvé záleží i na velikosti nádrže, druhé se osvědčilo jen u některých zástupců uváděných rodů, pro jiné druhy těch že rodů neověřeno a občas lze i pochybovat o vhodnosti, především u pralesních druhů. Totéž platí pro slunění - UV- a vitamin D. Stejně tak je prokázáno, že u některých suchozemských želv kombinace volně přístupné vody a šťavnaté potravy vyvolává průjmy a je vhodné při krmení takovým krmivem omezit přístup k vodě ! Naopak při podávání suché stravy je nutný atd. Stejně formální je i údaj o přezimování, zvl. u vodních želv. V zájmovém chovu je někdy lépe se mu v zájmu chovanců vyhnout, raději než nevhodně zkusit, volil bych proto formulaci typu "... lze doporučit přezimování v podmínkách .....". Poznámka o různých nárocích poddruhů a často i populací téhož druhu uvedená v textu samozřejmě platí.

Kompletní znění dokumentu najdete zde:

Soubory ke stažení:

Kniha o chovu želv

Začínáme se schozemskými želvami

299 Kč

koupit

Mohlo by vás zajímat

Regulace svitu žárovek.jpg

Regulace svitu žárovek

Ochrana před praskáním výhřevných žárovek

199 Kč

koupit

Rychlý kontakt

  Miloš Junek
  Chovatel želv
 +420 603 268 990
 euzelva@seznam.cz

Zasílání novinek