chov a prodej želv od chovatele
Kontaktujte mě:

Miloš Junek, 603 268 990

euzelva.cz > Kontakt > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Provozovatel: Miloš Junek, Máchova 293, Česká Skalice 552 03 - CZ

IČO: 72914785

DIČ:CZ6502051809

Tel.: 603 268 990

E-mail: info@euzelva.cz, euzelva@seznam.cz

Registrován v živnostenském rejstříku u Živnostenského úřadu Náchod

Obchodní podmínky pro provoz internetového obchodu https://euzelva.cz/

Práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, v ostatním se řídí platným Obchodním zákoníkem.

Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v termínu uvedeném v objednávce a dodat na adresu kupujícího nebo připravit k osobnímu vyzvednutí.
 2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné (viz. Bezpečnost a ochrana informací). Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to písemně požádá.
 3. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 4. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

Práva a povinnosti kupujícího

 1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno. Stejně tak uvést emailovou adresu a telefonní spojení, které vyžadují spediční služby pro doručení zásilky.
 2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případné ceny za dodávku zboží. S konečnou cenou je zákazník vyrozuměn již při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 3. Kupující má právo zrušit odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14 dnů od doručení. Pokud by bylo zboží poškozené nebo používané má prodávající právo požadovat náhradu škody.
 4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou viz (Bezpečnost a ochrana informací).

Objednávka zboží

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu https://euzelva.cz/ jsou považovány za závazné. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v cenově náročnějším případě vyžádat písemné potvrzení objednávky.
 2. Kupní smlouva vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím. Podmínkou platnosti je vyplnění veškerých registračních údajů a náležitostí objednávky. Místem dodání je adresa kupujícího uvedená ve formuláři, případně adresa dodání zboží.
 3. Zboží je expedováno dle dodacích podmínek serveru https://euzelva.cz/.
 4. Pro kupujícího platí ceny v době objednání. Ceny jsou uvedeny v Kč a jsou uváděny s DPH 10, 15 nebo 21%.
 5. Obchodníkům prodávající poskytuje množstevní slevy po předchozí registraci na základě výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského oprávnění.
 6. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží, včetně příp. expedičních a dopravních nákladů, uvedenou v ceníku na výběrové internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.
 7. Při správném provedení objednávky bude kupujícímu obratem zaslán potvrzovací e-mail.

Bezpečnost a ochrana informací

 1. Veškerá data kupujícího, sdělena při objednávkách zboží, jsou považována jako důvěrná a nebudou poskytnuta třetí osobě s výjimkou partnerů zajištujících distribuci a platební styk, kterými mohou být např. banky, pošta, dopravní společnosti apod. (sdělení jména a adresy dodání).
 2. Používáním internetového obchodu prodávajícího kupující výhradně souhlasí se shromažďováním a používáním informací o jeho osobě a nákupech.
 3. Provozovatel prohlašuje, že s osobními údaji kupujícího bude nakládáno v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů a budou použity pouze pro interní potřebu k obchodním účelům.

Dodání zboží

 1. Dodávky veškerého zboží se řídí dodacími podmínkami.
 2. Místem plnění je adresa sídla (bydliště) nebo místo podnikání kupujícího uvedené ve formuláři objednávky, neuvede-li kupující do objednávky místo jiné nebo si zvolí osobní vyzvednutí zboží.
 3. Za dodání zboží se považuje jeho osobní převzetí nebo jeho převzetí od dopravce. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení ceny a jeho fyzickým převzetím.
 4. Prodávající se zavazuje dodat zboží v co nejkratší možné době, po doručení platné objednávky do jeho elektronické pošty.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dodací lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O delší dodací lhůtě je kupující neprodleně informován. Nedodá-li prodávající zboží ani v prokazatelně stanovené přiměřené lhůtě, je kupující oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit.
 6. Zboží je dodáváno v běžných papírových či jinak obvyklých obalech, nevyplývá-li z jeho povahy či z ujednání účastníků nároky na jiné požadavky.
 7. Ke každé zásilce bude přiložen daňový doklad - prodávající je plátcem DPH.

Zrušení objednávky

 1. Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, a to bez udání důvodu - v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku.
 2. V takovém případě je kupující povinen:
  1. o tom nejprve řádným písemným způsobem informovat
   prodávajícího s uvedením objednávky, data nákupu a případným číslem účtu a adresou pro vrácení peněz na emailovou adresu euzelva@seznam.cz
  2. poté nepoužité a nepoškozené zboží se všemi prodejními doklady (kopiemi) o koupi zaslat na své náklady - ( nejlépe v původním nepoškozeném obalu, kompletní včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd., ) na adresu prodávajícího. Pokud by bylo zboží poškozené nebo používané má prodávající nárok na poměrnou náhradu.
 3. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou peníze za zboží zaslány prodávajícím převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
 4. V případě zrušení části objednávky si prodávající
  vyhrazuje právo změnit výši poplatku za přepravné.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její
  část v těchto případech:
  1. zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  2. změnila se výrazným způsobem cena
  3. zboží je momentálně doprodáno
 6. V případě, že tato situace nastane, se prodávající
  zavazuje, že bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky,…).
 7. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku
  kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a to do 14 dní od odstoupení od smlouvy.

Platební podmínky

 1. Platba za dodané objednané zboží bude uskutečněna:
  1. v hotovosti - při převzetí dodávky
  2. platba předem na účet- zálohovou fakturou
  3. platba na dobírku - při převzetí od smluvního dopravce
  4. platba v hotovosti či kartou u vlastního rozvozu
 2. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem.
 3. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.
  Ceny jsou smluvní - dle Zákona o cenách.

Záruka

 1. Prodávající poskytuje záruku na jednotlivá zboží specifikovaná ve faktuře nebo v jiném záručním listě. Nároky kupujícího ze záruky za jakost se řídí režimem obchodního zákoníku. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé použitím, které jsou v rozporu s návodem k obsluze nebo všeobecnými zásadami; na závady vzniklé nesprávnou přepravou a nesprávným skladováním; neodborným nebo nepřiměřeným zacházením; provozem za jiných než výrobcem stanovených podmínek, resp. za neobvyklých podmínek; fyzickým poškozením; na závady vzniklé neodvratnou událostí (oheň,voda apod.); povětrnostními vlivy; poškozením bleskem nebo elektrostatickým výbojem; nadměrným mechanickým opotřebením apod.
 2. Předmětem záručního plnění není rovněž běžná údržba, čištění a podobné úkony předepsané výrobcem v návodu k obsluze.
 3. Zboží lze užít jen k účelům uvedeným v návodech k použití.
 4. Od 1. 1. 2014 je v účinnosti nový občanský zákoník. Záruční doba spotřebního zboží je 24 měsíců (v souladu s § 2165 občanského zákoníku). Za vadu je považováno to, co neodpovídá kvalitativnímu vymezení zboží, jež vyplývá z kupní smlouvy. Naopak nelze za vadu považovat případ, kdy výrobek doslouží v důsledku užití či běžného opotřebení úměrného délce a způsobu užívání. (například zářivky, žárovky a lampy).
  Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou, umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci (obsahující jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo právnické osoby nebo bydliště fyzické osoby). Prodávající může poskytnout záruku přesahující rozsah záruční doby stanovené v zákoně, v záručním listu prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky. Nesplněním povinností týkajících se vydání záručního listu není platnost záruky dotčena. Je-li to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listu vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky, jež z ní plynou. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, ani na vady, pro které byla sjednána nižší cena. Kupující může požadovat výměnu věci nebo výměnu součásti věci pouze není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné.
 5.  Uplatnění nároku z titulu vady žárovky v rámci záruky viz odstavec 6
 6.  Uznání záruky je podmíněno tím, že zboží bylo užíváno obvyklým způsobem v souladu s příslušným technickými normami a, nebo bezpečnostními předpisy platnými v České republice. Záruka se nevztahuje na vady způsobené:
   - mechanickým poškozením zboží,
   - elektrostatickým výbojem (např. bleskem), přepětím v elektrorozvodné síti,  zkratem,
    - používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je výrobcem určeno,
   - neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
   - provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
   - přírodními živly nebo vyšší mocí,
   - nesprávným použitím výrobku,
   - nevhodným umístěním,
   - používáním nesprávným způsobem neslučitelným s technickými normami či     bezpečnostními předpisy platnými v České republice,
   - poškození během přepravy.

Kontrola dodávky

 1. Kupující je povinen zkontrolovat obsah dodávky při převzetí zásilky od dopravce. Pokud obsah dodávky není kompletní, zboží je poškozeno nebo neodpovídá uvedenému množství a popisu na přiložené faktuře, reklamuje kupující zásilku přímo u dopravce. Není-li možné z objektivních důvodů provést kontrolu dodávky hned při převzetí zásilky od dopravce, je kupující povinen tak učinit bez zbytečného odkladu do 24 hodin a o zjištěných závadách neprodleně informovat prodávajícího.
 2. Pokud zákazník zasílá zpět poškozené nebo rozbité zboží ze zásilky vždy zaslat bez dobírky. Pokud bude zboží zasláno na dobírku, tak nebude převzato a vrátí se zpět. Pokud bude reklamace zásilky uznaná, jako oprávněné vynaložené poštovné bude vráceno zákazníkovi na jeho účet.

Reklamace zboží

 1. V případě zjištěných závad se kupující zavazuje prodávajícího informovat do 2 dnů od převzetí zboží e-mailem na adresu: euzelva@seznam.cz, písemným oznámením - poštou (s uvedením popisu závady a popis jejího vzniku, uvedením objednávky, data nákupu a případným číslem účtu či adresou pro vrácení peněz).
 2. Kupující je povinen zajistit prohlídku předmětu plnění co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění.
 3. Pokud kupující předmět plnění neprohlédne nebo nezařídí, aby byl prohlédnut v době přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, pouze pokud prokáže, že tyto vady měl předmět plnění již v době přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění.
 4. Vady, které mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče, je kupující povinen oznámit prodávajícímu nejpozději do konce záruční doby.
 5. Kupující je povinen uplatňovat reklamaci předložením předmětu plnění a písemným oznámením nebo e-mailem obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady předmětu plnění nebo může takovou reklamaci uplatnit osobně.
 6. Při reklamaci předmětu plnění je kupující povinen prokázat zakoupení předmětu plnění u prodávajícího fakturou (kopiemi).
 7. Prodávající není povinen přijmout k vyřízení reklamace předmět plnění, nepředá-li jej kupující se všemi součástmi a příslušenstvím.
 8. O výsledku reklamace je kupující informován způsobem sjednaným s prodávajícím (mailem, telefonicky, písemně), a to nejpozději do 30 dnů od převzetí předmětu plnění k vyřízení reklamace.
 9. Odstranění závady je dle typu produktu realizováno výměnou produktu, výměnou vadného dílu, případně odstraněním závady v servisním středisku.
 10. Náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží nese zákazník.

Neoprávněná reklamace

 1. Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu nespadající do záručních podmínek) může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů za dopravu, opravu…).

Reklamace želvy po úhynu

Při prodeji a vlastním předání želvy je každý nový chovatel a vlastník seznámen a následně podepíše v CITES. Želva splňuje tyto viditelné vlastnosti a bude poučen viz:
1. Čisté jasné oči, bez výtoku
2. Bez jakýhkoliv výtoku ze zobáku, nosu, očí, kloaky
3. Tvrdost karapaxu – není měkký
4. Přiložen k želvě návod s podmínkami chovu, na které je želva zvyklá
5. Návod jak a kde želvu registrovat, pokud je chráněna úmluvou CITES
6. Bude řádně o všem poučen dle nařízení CITES

Pokud želva přesto uhyne v péči nového vlastníka a budete požadovat jakoukoliv náhradu je potřeba zařídit pitvu na pracovišti s akreditací Státní veterinární zpráva. Pitva jednoznačně určí příčinu úhynu. Na základě pitevní zprávy bude řešena oprávněnost reklamace. Za oprávněnou reklamaci bude považované zjištění že želva měla skrytou vadu o které nemohl prodávající vědět. Na úrazy, nehody, onemocnění vzniklé až po zakoupení ze reklamace nevztahuje.

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi kupujícím, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku a Prodávajícím, vyplývajícího z uzavřené kupní smlouvy, je kupující oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s Prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách http://www.coi.cz/. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro kupujícího zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro kupujícího je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kupující poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu (např. od okamžiku první reklamace zboží nebo od okamžiku žádosti o vrácení kupní ceny po platném odstoupení od smlouvy v případě prodlení prodávajícího s jejím vrácením).

Kupující, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Závěrečná ustanovení

 1. Účastníci se dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 1751 odst. 1.
 2. Tato smlouva je uzavírána pomocí prostředků komunikace na dálku, s čímž obě smluvní strany vyjadřují svůj bezpodmínečný souhlas.
  Žádné náklady v souvislosti s uzavřením smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku nevznikají.
 3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou v souladu s právním řádem České republiky.
 4. Tyto obchodní podmínky jsou účinné ke dni 1. 1. 2014

Kniha o chovu želv

Začínáme se schozemskými želvami

299 Kč

koupit

Mohlo by vás zajímat

Regulace svitu žárovek.jpg

Regulace svitu žárovek

Ochrana před praskáním výhřevných žárovek

199 Kč

koupit

Rychlý kontakt

  Miloš Junek
  Chovatel želv
 +420 603 268 990
 euzelva@seznam.cz

Zasílání novinek