chov a prodej želv od chovatele
Kontaktujte mě:

Miloš Junek, 603 268 990

euzelva.cz > Administrativa, CITES > Chovná kniha pro želvy

Chovná kniha pro želvy

Kniha záznamů o chovu a obchodu

§24 odst. 2, 7 a 9 zákona č. 100/2004 Sb.

o obchodování s ohroženými druhy a § 15 vyhlášky č. 210/2010 Sb.

Chovn%C3%A1-kniha.jpg

Úvod:

Všechny nás, chovatele suchozemských želv, ale i jiných chráněných zvířat, čeká zavedení tzv. Chovné knihy. Tato nová a pro všechny víceméně nepříjemná povinnost (spousta práce navíc hlavně pro chovatele profesionály) se týká všech suchozemských želv bez ohledu na zařazení do skupin ochrany A nebo B. A vztahuje se tedy na želvy které zakoupíte s doklady CITES, ale i na želvy co nově této registraci nepodléhají a to jsou například G.pardalis, G.elegans, T.horsfieldi....Toto je povinnost nově oficiálně od 1. 1. 2010, ale úřady nechávají určitý prostor na zavedení této povinnosti. Po novém roce už s určitou benevolencí nelze počítat a povinnost je daná všem od počtu chovaných jedinců dva kusy (vlastníte-li tedy pouze jednu želvu povinnost se na Vás nevztahuje).

Stanovené jsou pouze povinnosti,  nikoliv jak má tato kniha vypadat, ale pouze co musí obsahovat za informace. Níže jsou doporučené příklady vedení knihy a laicky se dá říci: čím podrobnější a detailnější budou záznamy, tím lépe, jen tak splníme co se od nás žádá a nebudou v případě kontroly žádné problémy. Kniha nesmí být vedená elektronicky, musí být udělaná tak, aby se nedaly stránky zaměňovat a popřípadě nijak upravovat. Je třeba je také očíslovat -t edy přesněji řečeno svázaná nebo slepená kniha, blok... Jak se k této nové povinnosti každý z Vás postaví, je tedy už na Vás, ale vřele doporučuji nějakou tu knihu vytvořit, ať Vás nepotká zbytečně při případné kontrole nějaká ta pokuta nebo nepříjemnost.

Toto je zpracovaná předloha kolegy chovatele již schválená MŽP.

Pořadové číslo záznamu    ……………………    Datum záznamu .................................
Vědecký název druhu.…………………………………………………………………………….
Český název druhu....…………………………………………………………………………....
Popis exempláře :
Pohlaví    ……………………………………    Datum narození    …………………………....
Způsob značení    ……………………………    Číslo značky ...……………………………..
Charakteristické individuální znaky    …………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Číslo registračního listu    …………………….    Datum získání …………………………….
Adresa předchozího majitele    ………...……………………………….………………………
Vlastní odchov (pořadová čísla rodičů)    ……………………………………………………...
Převod jinému držiteli    ………………………………………………………………………….
Adresa ........………………………………………………………………………………………
Datum    ……………………………………………
Číslo dokladu CITES (potvrzení EU o výjimce).....…………………………………………….
Další poznámky    …………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………….

Nejnovější informace z MŽP a doporučení k záznamům o chovu:

Příloha
k

Informaci pro veřejnost
Chovatelské záznamy, záznamy o obchodu s exempláři
a doklad původního vlastníka o původu exempláře CITES

(zde)
 
 

Č. j.:

Zpracoval:
Praha,
     89234/ENV/10

     2680a/630/10 e.o.

Dr. Jan Kučera

18. 8. 2010

 

Vzory č. 1 a 2 v příloze ukazují možnou formu záznamů o obchodu a záznamů o chovu. Vzor č. 1 předpokládá jeden záznam na jeden list v knize, umožňuje podrobnější záznamy a hodí se tak hlavně pro chovatele. Vzor č. 2, který umožňuje více záznamů na jednom listě knihy, je úspornější a vhodnější spíše pro obchodníky. Jde o doporučené vzory, které nejsou stanoveny přímo právním předpisem. Každý chovatel si je tedy může upravit podle svých potřeb. Záznamy však musí být vedeny způsobem a mít výše uvedené náležitosti podle § 15 vyhlášky.

Vzor č. 3 v příloze ukazuje možnou formu dokladu původního vlastníka o původu exempláře. Jde o doporučený vzor, který není stanoven přímo právním předpisem. Každý si ho tedy může upravit podle svých potřeb. Doklad však musí mít výše uvedené náležitosti podle § 16 vyhlášky. Pokud má být exemplář prodán do jiného členského státu EU, doporučuje se přeložit základní údaje do angličtiny nebo úředního jazyka dotčeného členského státu.

Vzor č. 1
 

1. Pořadové číslo záznamu

 

2. Datum záznamu

3a. Vědecký název druhu

 

3b. Český název druhu

 

4. Popis exempláře

Pohlaví:
Datum narození:
Způsob označení a číslo značky:

Další podrobnosti (charakteristické individuální znaky nebo číslo fotografie přiložené k záznamu, nebo číslo registračního listu apod.):

 
 
 

5. Datum příchodu (získání) exempláře

 
 

6. Příchod odkud (způsob získání)

 

7. Datum odchodu exempláře (převod jinému držiteli, úhyn, ztráta)

 
 

8. Odchod kam (způsob)

 
 

9. Další poznámky a dodatečné záznamy

 
 
Strana X
 

Vzor č. 2

Pořadové číslo

Datum

záznamu

Vědecký a český

název druhu

Popis exempláře

Příchod

(získání, narození)

Odchod

(převod jinému držiteli, úhyn, ztráta)

Další poznámky a dodatečné záznamy

Datum

Odkud (způsob)

Datum

Kam (způsob)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzor č. 3

Doklad původního vlastníka
o původu exempláře CITES

 

Document of the original owner
on the origin of a CITES specimen

 

§ 24 odst. 3 a 9 zákona č. 100/2004 Sb.

(zákon o obchodování s ohroženými druhy),

§ 16 vyhlášky č. 210/2010 Sb.
Act of the Czech Republic No. 100/2004 Coll.
(Act on trade in endangered species)

1. Doklad vydal [This document has been issued by]

(jméno a adresa nebo název, popřípadě obchodní firma a sídlo původního vlastníka nebo držitele)

 
 
 
 
 
 

1a. Číslo dokladu [Document no.]:

 
 

2. Vědecký a český název druhu [Scientific and Czech name of species]

 
 

3. Množství [Quantity]

 
4. Popis exempláře / exemplářů [Description of specimens]

(pohlaví a stáří [datum narození], pokud je známo, způsob označení, číslo značky a další individuální znaky; pokud je součástí dokladu fotografie, vyznačí se také tato skutečnost)

 
 
 

5. Původ exempláře / exemplářů [Origin of specimens]

 
5.1. Datum a místo odběru z přírody:
 

5.2. Datum a místo narození v zajetí / vypěstování:

 

5.3. Datum dovozu, stát a doklady CITES (číslo, datum a místo vydání), popřípadě jiné doklady, na jejichž základě byl exemplář dovezen:

 
 

5.4. Další podrobnosti. Pokud je to možné, uvedou se i základní údaje o rodičích exempláře. Pokud k exempláři existuje registrační list, doklad CITES nebo jiný úřední doklad o původu exempláře podle § 37 odst. 3 a 4 zákona, předchozí doklad původního vlastníka o původu exempláře nebo jiný podobný doklad, uvede se zde název a číslo dokladu, kdo jej vydal, datum a místo vydání.

 
 
 
 
 
 
 

6. Jméno vydávají osoby

[Name of issuing person]
 
 
 

7. Místo a datum vydání

[Place and date]
 
 
 
8. Podpis (případně razítko)
[Signature (and/or stamp)]

Vzor č.4

m%2C-mm.png

Tady si můžete přečíst výňatek ze zákona, co má kniha obsahovat za záznamy:

§ 15
Záznamy o obchodu a záznamy o chovu
(K § 24 odst. 2, 7 a 9 zákona)
(1) Záznamy podle § 24 odst. 2 zákona (dále jen
„záznamy o obchodu“) a záznamy podle § 24 odst. 7
zákona (dále jen „záznamy o chovu“) se vedou v samostatné
knize s očíslovanými stranami. Jednotlivé záznamy
v knize jsou označeny pořadovými čísly počínaje
číslem „1“. Je-li kniha zaplněna, založí se nová
kniha a na první straně se uvede, že jde o pokračování
knihy č. X, kde X je pořadové číslo předchozí knihy,
a jednotlivé záznamy pokračují pod navazujícími pořadovými
čísly.
(2) Pokud chovatel exemplářů s exempláři obchoduje,
vedou se záznamy o obchodu i záznamy o chovu
ve společné knize.
(3) Záznamy o obchodu a záznamy o chovu obsahují
zejména:
a) pořadové číslo záznamu,
b) datum záznamu,
c) vědecký a český název druhu,
d) popis exempláře, popřípadě exemplářů, kterým se
rozumí zejména pohlaví, datum narození, pokud
je známo, způsob označení a číslo značky, charakteristické
individuální znaky nebo číslo fotografie
přiložené k záznamu, nebo číslo registračního listu,
e) datum získání nebo narození exempláře,
f) informaci o tom, odkud exemplář pochází, zejména
jméno a adresu nebo název, popřípadě obchodní
firmu a sídlo dodavatele, anebo se, v případě
vlastního odchovu, uvede „vlastní odchov“
a stručná identifikace rodičů, jako jsou pořadová
čísla vlastních záznamů pro matku a otce, lze-li
matku a otce stanovit,
g) datum převodu exempláře jinému držiteli nebo datum
úhynu exempláře, popřípadě ztráty; v případě
převodu vlastnictví k exempláři se uvede jméno
a adresa nebo název, popřípadě obchodní firma
a sídlo odběratele exempláře a
h) další poznámky a dodatečné záznamy, jako jsou
specifikace a čísla příslušných dokladů CITES, registračního
listu a dalších relevantních dokladů
k exempláři, jejichž originály nebo kopie se přikládají
k záznamu, datum a typ pozdějšího záznamu
o exempláři nebo záznam kontrolního
orgánu o provedené kontrole s uvedením data provedení
kontroly.
(4) Skutečnosti, které nejsou při provádění
prvního záznamu zřejmé, jako je pohlaví exempláře,
mohou být doplněny dodatečně a datum dodatečného
záznamu se vyznačí v položce „další poznámky“.
(5) Pokud se začíná s vedením záznamů o obchodu
nebo záznamů o chovu, uvedou se do knihy podle odstavce
1 nejdříve záznamy o všech exemplářích, na
které se vztahuje povinnost vedení záznamů a které
má povinná osoba v držení.

VEŠKERÉ TYTO DOKUMENTY SI MŮŽETE STÁHNOUT ZDE

                             Copyright ©

Kniha o chovu želv

Začínáme se schozemskými želvami

299 Kč

koupit

Mohlo by vás zajímat

Regulace svitu žárovek.jpg

Regulace svitu žárovek

Ochrana před praskáním výhřevných žárovek

199 Kč

koupit

Rychlý kontakt

  Miloš Junek
  Chovatel želv
 +420 603 268 990
 euzelva@seznam.cz

Zasílání novinek